आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४

आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४

प्रमाणीकरण मिति
२०७४।६।२७

संवत्२०७४ सालको ऐन नं. १९

१.केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                         २०७५।११।१९

प्रस्तावनाः आदिवासी जनजाति समुदायको गौरवमय इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको
संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि आदिवासी
जनजाति आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन
बनाएको छ ।