परिच्छेद – २ ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – २ ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था

३.ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको काम गर्न इजाजतपत्र लिनु पर्नेः

(१) ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको काम गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ ।

(२) ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजत लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिम विवरण
खुलाई नेपाल सरकारसमक्षदरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदाफा (२) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तवालालाई ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको काम गर्न सक्षम देखेमा तोकिएको दस्तूर लिई तोकिएबमोजिम इजाजतपत्र जारी गर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम जारी भएको इजाजतपत्र तोकिएको अवधिभित्र तोकिएको दस्तूर तिरी नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।

३क.ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको वर्गीकरणः (१) ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको वर्गीकरण तोकिए बमोजिम हुनेछ ।(२) उपदफा (१) बमोजिम वर्गीकरण ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सुविधा दिन सक्नेछ ।

४.अयोग्यताः

दफा २ बमोजिमको इजाजतपत्र देहायको व्यक्तिलाई दिइने छैन :–(क)करार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्न योग्यता नभएको व्यक्ति,(ख)साहुको दामासाहीमा परेको व्यत्ति(ग)दफा ९ बमोजिम ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र खारेज भै सो मितिले दुई वर्षको अवधि भुक्तान गरी नसकेको व्यक्ति,(घ)नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भई कैदको सजायपाएको व्यक्ति ।

“(१क) प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका संस्थासँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोबारसँग सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै मालवस्तु सञ्चय गर्नको लागि गोदाम घर निर्माण गर्न यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यहोर्ने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराई दिन त्यस्तो संस्थाले प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो जग्गा प्राप्त गराइ दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ। त्यसरी अनुरोध प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराइ दिने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ।”

५.ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीले शुल्क बारेको सूचना दिनु पर्नेः

(१) यस ऐन बमोजिम इजाजत प्राप्त ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीले आफ्नोे सेवा वापतपर्यटकबाट लिइने शुल्कको दरको सूचना नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) “उपदफा (१) बमोजिम सूचना लेखिएको शुल्कको दर नेपाल सरकारले तोके बमोजिम प्रकाशित गरी प्रचार गर्नु पर्नेछ।

६.परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बील भुक्तानी गर्नु पर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम ट्राभल एजेन्सी वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीले पर्यटकलाई सेवा उपलब्ध गराउँदानेपाल सरकारले तोकेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बील भुक्तानी हुने गरी कारोबार गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल………….भित्र वा विदेशमा आर्जन गरेको सबै विदेशी मुद्राको कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्नेछ ।(३)उपदफा  र (२) बमोजिम कारोबार भए नभएकाे नेपाल सरकारले जाँच गर्न सक्नेछ ।दोश्रो संशोधनद्वारा थप ।पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

७.इजाजतपत्र निलम्वन गर्ने अधिकारः (१) देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले ट्राभलवा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र बढीमा ६ महिनासम्मको अवधिको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछः–(क)यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा, वा
(ख)दफा ४ को खण्ड (ख) वा (घ) बमोजिम अयोग्य भएमा ।

“७क.  प्रदेशमा ट्राभेल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजत, अनुमति र नविकरणः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिई यस ऐन बमोजिम ट्राभेल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको काम गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम ट्राभेल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दिने, नविकरण गर्ने, निलम्बन गर्ने, खारेज गर्ने सम्बन्धमा यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारलाई भएको अधिकार प्रदेश सरकारले समेत प्रयोग गर्नेछ।”

(२) “उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको ट्राभल वा ट्रेिकङ्ग एजेन्सी खोल्ने इजाजतपत्र निलम्बन गर्नु अगाडि निजलाई आफ्नोे सफाई पेश गर्नको लागि मौका दिनु पर्नेछ र यसरी मौकािदंदा कम्तिमा पन्ध्र दिनको म्याद दिनुपर्नेछ ।

७क.इजाजत पत्र खारेज गर्न सक्नेः दफा ७ बमोजिम निलम्वन भएको ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीले निलम्वनको अवधि समाप्त भएपछि पुनः सोही प्रकृतिको कार्य गरेमा त्यस्तो ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजत पत् नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम खारेज गर्न सक्नेछ ।
८.अनुमति पाई सन्चालन भइरहेको ट्रेकिङ्ग एजेन्सीले इजाजत लिनु पर्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नेपाल सरकारबाटअनुमति प्राप्त गरी ट्रेकिङ्ग एजेन्सी सन्चालन गरिरहेका व्यक्तिले पनि तोकिएको अवधिभित्र तोकिएको विवरण खुलाई यो ऐन बमोजिमको इजाजतपत्र लिनकोनिमित्त नेपाल सरकारसमक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) “उपदफा (१) ” बमोजिमको म्यादभित्र दरखास्त दिने व्यक्तिलाईनेपाल सरकारले ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र दिनेछ ।

९.दण्ड सजायः (१) यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले ट्राभल एजेन्सी वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी खोलेमा वा त्यस्तो एजेन्सी नखोली सो सम्बन्धी कारोबार गरेमा वा गर्न खोजेमानेपाल सरकारले त्यस्तो एजेन्सी वा कारोबार बन्द गर्न लगाई निजलाई बीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(२) दफा ७ बमोजिम टाभलवा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र निलम्बन भएको अवस्थामा कसैले ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी सम्बन्धी काम गरेमा निजलाई नेपाल सरकारले बीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र त्यस्तो व्यक्तिले पाएको ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्र समेत खारेज गर्न सक्नेछ ।

(३) दफा ६ को “उपदफा (१) “उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले पहिलो पटककसूर गरेको भए चालीस हजार रूपैयाँसम्म र दोश्रो पटकदेखि पटकै पिच्छे असी हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
दोश्रो संशोधनद्वारा थप ।पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
४) दफा ६ को उपदफा(२) उल्लंघन गरे वापत विदेश विनिमय सम्बन्धीप्रचलित कानून बमोजिम तीन पटक वा सोभन्दा बढी सजाय पाएमा
नेपाल सरकारले त्यस्तो ट्राभल एजेन्सी वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीकोइजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको आदेशबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले उच्चअदालतसमक्ष पैंतीस दिनभित्र उजूरी दिन सक्नेछ ।