कारागर ऐन २०१९

कारागर ऐन २०१९

कारागार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना

शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न कारागार सम्बन्धी नेपाल कानुनलाई संशोधन रएकीकृत गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेका छ ।