४. थुनुवा वा कैदी बुझिलिनेः

४. थुनुवा वा कैदी बुझिलिनेः

(१) प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम रीत पुरयाई थुन्न वा कैद गर्न पठाइएको व्यक्तिलाई कारागार कार्यालयले बुझिलिई प्रचलित नेपाल कानुन
बमोजिम थुनामा वा कैदमा राख्नुपर्छ ।

(२) प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिमको रीत नपुरायाई कुनै व्यक्तिलाई थुन्न वा कैद गर्न पठाइएकोमा कारागार कार्यालयले बुझिलिई पूर्जी बमोजिम निजलाई थुना वा कैदमा राखी रीत नपुगेको कुराहरू खोली रीत पु¥याउनकालागि सम्बन्धित अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्छ ।