२२. कारागार सम्बन्धी अपराध

२२. कारागार सम्बन्धी अपराध

(१) कसैले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको बर्खिलाप
कारागार भित्र वा कारागारबाट बाहिर कुनै चीज वा मालसामान ल्याएको वा लगेको वा
सो गर्ने उद्योग गरेको वा कुनै थुनुवा वा कैदीलाई मनाही गरिएको कुनै चीज वा
मालसामान दिए वा पु¥याएको वा सो गर्ने उद्योग गरेको वा कुनै थुनुवा वा कैदीसित पत्र
व्यवहार गरेको वा कारागारका कुनै कर्मचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी सो
कुराहरू हुन दिएको वा कुनै व्यक्तिले माथि लेखिएको कुनै अपराधको दुरुत्साहन दिएको
ठहरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ६ महिना सम्म कैद वा दुई सय रुपैयाँसम्म
जरिवाना वा दुबै हुन सक्तछ ।
(२) कुनै थुनुवा वा कैदीले निम्नलिखित कुनै काम कुरा गरेमा निजलाई चेतावनी
दिन वा असल चालचलन बापत दण्ड सजायबाट कुनै छुटको सहुलियतबाट बञ्चित गर्न
वा पन्ध्र दिनमा नबढाई एकान्त ठाउँ वा कोठामा थुन्न वा महिला र रोगी बाहेक अरू
थुनुवा वा कैदीको हकमा एक महिनामा नबढाई पहिले नेल नपरेकोमा नेल ठोक्न, नेल
परी सकेकोमा हतकडी हाल्न र नेल हतकडी परिसकेकोमा जञ्जीर हाल्न सकिनेछ –

(क) कुनै व्यक्ति उपर कुनै किसिमले अपराधिक बल प्रयोग गरेमा,
(ख) कुनै व्यक्ति उपर अपमानजनक वा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेमा,
(ग) अनैतिक वा अभद्र वा अनुशासनहीन आचरण गरेमा,
(घ) विना अधिकार नेल वा हतकडी खोले वा भाँचेमा,
(ङ) कारागारको कुनै सम्पत्ति जानी जानी बिगारे वा नासेमा,
(च) कुनै मिसिल वा कागजात नासे, बिगारे, वा च्यातेमा,
(छ) निषेध गरिएको कुनै चीज वा मालसामान लिए राखे वा पठाएमा,
(ज) कुनै कर्मचारी वा थुनुवा वा कैदी उपर जानी जानी झुठो
अभियोग लाग्ने कुरा गरेमा,
(झ) बिरामी भएको बहाना गरेमा,
(ञ) आगलागी भएको वा कुनै षडयन्त्र गरिएको वा कुनै थुनुवा वा
कैदी भागेको वा भाग्न उद्योग गरेको वा कारागारको कर्मचारी
वा कुनै थुनुवा वा कैदी उपर आक्रमण भएको वा हुने तयारी
भैरहेको कुरा थाहा पाउना साथ जाहेर नगरेमा वा जाहेर गर्न
इन्कार गरेमा,
(ट) कुनै कैदी वा थुनुवालाई भगाएमा वा भगाउने उद्योग गरेमा,
(ठ) यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको बर्खिलाप अन्य कुनै काम कुरा
गराएमा ।
(३) उपदफा (२) मा लेखिएको अपराधका सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको एउटा
छुट्टै किताब राख्नुपर्छ र सो दफा अन्तर्गत कुनै थुनुवा कैदीलाई कुनै सजाय भएकोमा सो
कुरा सो किताबमा जनाई जेलरले आफ्नोदस्तखत गर्नुपर्छ ।