२७. नियम बनाउने अधिकार

२७. नियम बनाउने अधिकार

(१) नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न
नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने
गरी ती नियमहरूद्वारा खासगरी देहायका कुराको व्यवस्था गर्न सकिनेछ –
(क) थुनुवा र कैदीहरूको कारागार भित्र प्रवेश नियन्त्रण एवं छुटकारा,
(ख) थुनुवा र कैदीहरूको वर्गीकरण,
(ग) थुनुवा र कैदीहरूलाई सरकारीया खर्चबाट दिइने लुगा, सिधा
सहित अन्य सुविधाहरू,

(घ) थुनुवा र कैदीहरूले वा निजहरूसित अरूले भेटघाट वा पत्र
व्यवहार गर्ने व्यवस्था,
(ङ) थुनुवा र कैदीहरूले दिएको निवेदनपत्र, दरखास्त, उजूरी,
प्रतिउत्तरपत्र वा पुनरावेदनपत्र सम्बन्धित अड्डा वा अदालतमा
चलान गरी पठाउने व्यवस्था,
(च) थुनुवा र कैदीहरूको चाल चलनको रेकर्ड राख्ने, असल
चालचलन भएकाको सजाय छोट्याउने व्यवस्था एवं अधिकार,
(छ) थुनुवा वा कैदीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सदाचार एवं आर्थिक हित
सम्बन्धी व्यवस्थाहरू,
(ज) थुनुवा वा कैदी भाग्न लागेको वा कारागार भित्र उपद्रव वा
अशान्ति गरेको अवस्थामा निजहरू उपर हातहतियारको प्रयोग
गर्ने व्यवस्था,
(झ) कारागार भित्र वा कारागार बाहिर कुनै मालसामान ल्याउन
लैजान निषेध गर्ने व्यवस्था,
(ञ) थुनुवा वा कैदीलाई चलान गर्दा वा ल्याउँदा लैजाँदा गर्नुपर्ने
व्यवस्था एवं कारवाई,
(ट) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजको असिष्टेण्टले कारागारको
जाँच गर्दा वा गरिसकेपछि गर्नुपर्ने व्यवस्था एवं कारवाई,
(ठ) जेलरले दफा २२ को उपदफा (२) अन्तर्गत कुनै थुनुवा वा
कैदीलाई सजाय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यप्रणाली एवं त्यस
सम्बन्धमा राख्नु पर्ने किताब बारे,
(ड) असाध्य बिरामी परी वा अरू कुनै कारणले कुनै थुनुवा वा
कैदीलाई छाड्नु पर्ने अवस्थामा गर्नुपर्ने कारवाई ।