Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण मिति
२०७५।६।२
संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर ११
जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.