Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद-११ कसूर तथा सजाय

२९. कसूर तथा सजाय: (१) कसैले देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा यस ऐन अन्तर्गत कसूर गरेको मानिनेछ:–
(क) दफा ३ को उपदफा (१), (२) र (४) विपरीत हुने काम,
(ख) दफा ४ को उपदफा (२) विपरीत हुने काम,
(ग) दफा ५ को उपदफा (१) विपरीत हुने काम,
(घ) दफा ६ विपरीत हुने काम,
(ङ) दफा ७ को उपदफा (२), (३) र (४) विपरीत हुने काम,
(च) दफा ९ विपरीत हुने काम,
(छ) दफा १० को उपदफा (२) र (३) विपरीत हुने काम,
(ज) दफा ११ को उपदफा (३) विपरीत हुने काम,
(झ) दफा १२ को उपदफा (४) विपरीत हुने काम,
(ञ) दफा १३ को उपदफा (२) विपरीत हुने काम,
(ट) दफा १४ विपरीत हुने काम,
(ठ) दफा १५ को उपदफा (२) र (३) विपरीत हुने काम,
(ड) दफा १६ विपरीत हुने काम,
(ढ) दफा १८ विपरीत हुने काम,
(ण) दफा १९ को उपदफा (२) र (३) विपरीत हुने काम,
(त) दफा २१ विपरीत हुने काम,
(थ) दफा २२ विपरीत हुने काम,
(द) दफा २३ को उपदफा (१), (३) र (७) विपरीत हुने काम,
(ध) दफा २६ को उपदफा (१) विपरीत हुने काम,
(न) दफा २७ को उपदफा (१) विपरीत हुने काम।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर बापत तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ड), (त), (थ), (द), (ध) वा (न) बमोजिमको कसूर नेपाल सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो कसूर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।

३०. उजूर गर्न सक्ने: (१) दफा २९ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएकोमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गतका अन्य कुनै कसूर गरेकोमा सरोकारवाला व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उजूर गर्दा त्यस्तो काम भएको मितिले तीन महिनाभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।

३१. क्षतिपूर्तिः (१) यस ऐन अन्तर्गत कुनै कसूर मानिने वा अन्य कुनै काम गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी हुन गएमा वा क्षति पुग्न गएमा सरोकारवाला वा पीडित व्यक्तिले त्यस्तो हानि, नोक्सानी वा पीडा बापत क्षतिपूर्ति समेत भराई पाउन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको उजूरी परेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने देखेमा कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ।

३२. विभागीय सजाय हुने: सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेमा वा गर्नु नहुने कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय वा अन्य सजाय हुनेछ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.