आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०५५।१२।८
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३  २०६३।९।३०
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल
कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६  २०६६।१०।७
३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२  २०७२।११।१३

२०५५ सालको ऐन नं. २७

……………..

आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः सञ्चित कोष वा सरकारी कोषको संचालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने, लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट तथा असुल तहसिल गर्ने गराउने आदि आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्न गराउन वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।