चिसापानी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६

चिसापानी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६

चिसापानी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६६।१०।११
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।