२. परिभाषा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा

२. परिभाषा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा

२. परिभाषा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,–

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ग) “चिसापानी क्षेत्र” भन्नाले बाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाभित्रको क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।
(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष र सदस्य–सचिव समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको चिसापानी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति सम्झनु पर्छ ।