परिच्छेद-५ खाद्यको उपलब्धता, आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली

परिच्छेद-५ खाद्यको उपलब्धता, आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली

२६. खाद्यको भण्डारण तथा सञ्चिति व्यवस्था: नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले दफा ७, 9 वा 10 को प्रयोजनका लागि खाद्य उपलब्ध गराउन तथा सङ्कटको समयमा खाद्यको आवश्यकता पूरा गर्न तोकिए बमोजिम खाद्य सञ्चितिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
२७. खाद्य खरिद: (१) दफा २६ बमोजिम भण्डारण तथा सञ्चित गर्नको लागि आवश्यक हुने खाद्य आन्तरिक रूपमा खरिद गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आन्तरिक खरिदबाट पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था भएमा पैठारी गर्न सकिनेछ।
२८. खाद्यको ढुवानी तथा वितरणः नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले दफा २६ बमोजिम सञ्चित तथा भण्डारण गरेको खाद्य वितरण प्रकृया तोकिए बमोजिम हुनेछ।
२९. आधारभूत खाद्यको मूल्य स्थिरता: आधारभूत खाद्यको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ।
३०. खाद्य वितरणको व्यवस्था: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले तोकिए बमोजिम सुपथ मूल्यको पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र मार्फत खाद्य वितरणको व्यवस्था मिलाउने छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सुपथ मूल्यका पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्दा महिला समूह वा कृषि सहकारीलाई विशेष प्राथमिकता दिन सकिनेछ।
३१. विवरण सार्वजनिक गर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यस परिच्छेद बमोजिम वितरण हुने खाद्यको सम्बन्धमा देहायका विवरणहरू तयार गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछः-
(क) खाद्य सञ्चित अवस्था,
(ख) सञ्चित खाद्यको परिमाण,
(ग) खाद्यको मूल्य,
(घ) खाद्यको वितरण प्रणाली र
(ङ) खाद्यको किसिम।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।