१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१” रहेको छ ।

(२) याे एेन प्रमाणीकरण भएकाे मितिबाट एकानब्बेअाैं  दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।