३. यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न वा गराउन नहुने

३. यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न वा गराउन नहुने

कसैले पनि कार्यस्थलमा यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न वा गराउनु हुँदैन ।