५. व्यवस्थापकको दायित्व

५. व्यवस्थापकको दायित्व

(१) व्यवस्थापकले कार्यस्थलमा यौनजन्य दुव्र्यवहार हुन नदिन वा निवारण गर्नको लागि देहायका कार्यहरु गर्नु पर्नेछ :–
(क) कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानूनमा यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
(ख) यौनजन्य दुव्र्यवहार हुन नदिन कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई सजग गराउने,
(ग) यौनजन्य दुव्र्यवहार दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधारात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्ने,
(घ) पिडितलाई आवश्यकता अनुसार मनोविमर्श सेवा उपलब्ध गराउने,
(ङ) कार्यस्थलमा गुनासो पेटिका राख्ने ।
(२) व्यवस्थापकले यौनजन्य दुव्र्यवहार विरुद्ध उजूरी गर्ने अवधि, कार्यविधि तथा उजूरी सुन्ने अधिकारीको सम्बन्धमा पीडितलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।