१२. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने

१२. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने

१२. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः

समितिले प्रत्येक वर्ष आपूmले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।