१६. समितिको कार्यालय

१६. समितिको कार्यालय

१६. समितिको कार्यालय

समितिको कार्यालय मन्त्रालयले तोकेको चिसापानी क्षेत्र पर्यटन कार्यालय रहेको क्षेत्र र सो नभएमा त्यस्तो क्षेत्रको नजिकमा रहेको पर्यटन कार्यालयमा रहनेछ ।