कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४

प्रमाणीकरण मिति
२०७४।६।२९
संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३२
प्रस्तावनाः सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय
तहमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन
बनाएको छ ।