गौर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९

गौर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९

गौर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५९।८।२
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।