१८. तालीमको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने

१८. तालीमको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने

तालीम दिने प्रत्येक निकायले यौनजन्य दुव्र्यवहार र सोको निवारण सम्बन्धी विषयलाई तालीमको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु पर्नेछ ।