९. अधिकार प्रत्यायोजन 

९. अधिकार प्रत्यायोजन 

९. अधिकार प्रत्यायोजन

समितिले आवश्यकता अनुसार आफ्नो अधिकार समितिको कुनै सदस्य वा सदस्य–सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।