१२. निर्देशन दिने 

१२. निर्देशन दिने 

१२. निर्देशन दिने

नेपाल सरकारले समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र यसरी दिएका निर्देशन पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।