अन्तःशुल्क ऐन, २०५८

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८

लालमोहर र प्रकाशन मिति 
२०५८।१०।१७

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                              प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन,२०६६                            २०६६।१०।७
२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                        २०७२।११।१३
३. केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४            २०७४।६।३०

४ .  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                      २०७५।११।१९

२०५८ सालको ऐन नं. १७

अन्तःशुल्क सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः मुलुकको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालन बढाउन नेपालमा उत्पादन भएका वा पैठारी हुने वस्तु वा प्रदान गरिने सेवामा अन्तःशुल्क लगाउने र असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएका कानूनलाई समयानुकूल बनाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।