खोप ऐन, २०७२

खोप ऐन, २०७२

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०७२।१०।१२

संशोधन गर्ने ऐन :

१. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५       -२०७५।११।१९

२०७२ सालको ऐन नं. १३
खोप सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः खोपको माध्यमबाट रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण वा उन्मूलन गरी शिशु, बाल, मातृ तथा अन्य व्यक्तिको मुत्यु दर घटाउन सेवाकोखोप विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरी गुणस्तरीय खोप सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीयभएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमकोव्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।