४. अन्तःशुल्क असुली गर्ने

४. अन्तःशुल्क असुली गर्ने

(१) यस ऐन बमोजिम लाग्ने अन्तःशुल्क असुल उपर गर्दा देहाय बमोजिमको अवस्थामा असुल उपर गरिनेछः –
(क) वस्तुको हकमा प्रतिष्ठानको उत्पादन बिक्रीको लागि निकासी गर्दाका बखत,
(ख) सेवाको हकमा उपभोक्तालाई बीजक जारी गर्दाको बखत,
(ग) पैठारी गरिने वस्तुको हकमा त्यस्तो वस्तु नेपाल ………….. भित्र भन्सार प्रयोजनको लागि पैठारी हुँदाको बखत ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै वस्तुको हकमा उत्पादनको अवस्थामा नै अन्तःशुल्क लगाउनु पर्ने भए त्यसको प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।