Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

७. अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण

(१) मूल्यको आधारमा कुनै वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने भएमा उत्पादन तर्फ र पैठारी तर्फ देहाय बमोजिमको मूल्यलाई आधार मानी अन्तःशुल्क लगाइनेछः–
(क) उत्पादन तर्फः
(१) उत्पादकले थोक बिक्रेतालाई अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु बिक्री गरेको समय र स्थानमा लिने मूल्य, वा
(२) विभागले उत्पादन लागतको आधारमा तोकिदिएको मूल्य ।
(ख) पैठारी तर्फः
पैठारी हुने वस्तुको सम्बन्धमा त्यस्तो वस्तुमा भन्सार महसुल लिने प्रयोजनको निमित्त निर्धारण गरिएको मूल्य ।
तर पैठारी हुने वस्तु नेपाल ………. भित्र पनि उत्पादन हुने रहेछ र विभागले खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि सो वस्तुको मूल्य निर्धारण गरेको रहेछ भने सो मूल्य वा यस खण्ड बमोजिमको मूल्यमध्ये जुनबढी हुन्छ सोही मूल्यलाई आधार मानी अन्तःशुल्क असुल गरिनेछ । 
(२) सेवामा बीजक बमोजिम मूल्य निर्धारण गरी अन्तःशुल्क असुल उपर गरिनेछ ।
(३) विभागले अन्तःशुल्क असुल उपर गर्ने प्रयोजनको निमित्त आवश्यकतानुसार पुनः मूल्य निर्धारण वा अतिरिक्त मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.