१०. इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने

१०. इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने

दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम दिइएको इजाजतपत्र विभागले देहायको अवस्थामा रद्द गर्न सक्नेछः–
(क) इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त तथा बन्देज उल्लङ्घन भएको पाइएमा,
(ख) सार्वजनिक हित विपरीत हुने देखिएमा ।