११. यथेष्ट आधार देखिएमा तलासी लिने

११. यथेष्ट आधार देखिएमा तलासी लिने

अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु अन्तःशुल्क छली प्रतिष्ठानबाट निकासी गरी वा विदेशबाट पैठारी गरी लिई जान लागेको छ भन्ने मनासिब माफिको शङ्का लागेमा अन्तःशुल्क अधिकृत वा निजले खटाएको कर्मचारीले जुनसुकै व्यक्ति वा सवारी साधनलाई रोक्का गर्न र अन्तः
शुल्क तिरेको प्रमाण माग गर्न सक्नेछ । अन्तःशुल्क महसुल तिरेको प्रमाण पेश गर्न नसकेमा अन्तःशुल्क छलेको मानिनेछ ।