१३. कसूरको सूचना दिनु पर्ने

१३. कसूरको सूचना दिनु पर्ने

(१) कसैले यस ऐन विपरीत कुनै काम हुन लागेको, भैरहेको वा भैसकेको कुरा थाहा पाएमा अन्तःशुल्क कार्यालयमा वा नजिकमा अन्तःशुल्क कार्यालय नभए प्रहरी कार्यालय वा अन्य कुनै सरकारी कार्यालयमा सो कुराको सूचना दिनु निजको कर्तव्य हुनेछ । सूचना दिने व्यक्तिले
त्यस्तो सूचना लिखित वा मौखिक रुपमा दिन सक्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त गर्ने कार्यालयले तुरुन्त त्यस्तो सूचना सम्बन्धित अन्तः शुल्क कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा साङ्केतिक भाषामा आफ्नो परिचय दिन सक्नेछ ।
(३) सूचना दिँदा सूचना दिने व्यक्तिले आफुले थाहा पाएको स्रोत खुलाउन बाध्य हुने छैन ।