१५. सूचना वा मद्दत नदिने व्यक्तिलाई दण्ड सजाय

१५. सूचना वा मद्दत नदिने व्यक्तिलाई दण्ड सजाय

 यस ऐन विपरीत कार्य हुन लागेको, भैरहेको वा भैसकेको कुरा थाहा पाएपछि सो कुराको सूचना दिनु पर्ने वा अन्तःशुल्क कार्यालयले मागेको बखत मद्दत दिनु पर्ने कर्तव्य भएको कुनै व्यक्तिले जानी जानी त्यस्तो सूचना वा मद्दत नदिएमा निजलाई कसूरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।