गुलरीया अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०

गुलरीया अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०

गुलरीया अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६१।३।७
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।