२. परिभाषा 

२. परिभाषा 

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा
(क) “अस्पताल” भन्नाले गुलरीया अस्पताल सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित गुलरीया अस्पताल विकास समिति सम्झनु पर्छ ।