Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२३. पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था

(१) अन्तःशुल्क अधिकृतले अन्तःशुल्कको असुली गर्दा यस ऐन बमोजिमका कुराहरु पालन नगरी वा अनियमित गरी वा लापरवाही गरी अन्तःशुल्क को दायित्व बढ्न गएको छ भन्ने करदाताको निवेदन अन्तःशुल्क लगाउने आदेश प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र
परेमा महानिर्देशकले छानबिन गरी उपयुक्त देखेमा त्यस्तो आदेश रद्द गरी पुनः अन्तःशुल्क असुल गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर आवश्यक जाचबुझ गरी महानिर्देशकले नब्बे दिनभित्र निर्णय दिइसक्नु पर्नेछ ।
(३) महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
तर दफा १९ बमोजिम पुनरावेदन दिएकोमा यस दफा बमोजिम पुनरावलोकनको लागि निवेदन गर्न पाउने छैन ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.