२६. खारेजी र बचाउ

२६. खारेजी र बचाउ

(१) अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ खारेज गरिएको छ ।
(२) अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ अन्तर्गत भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम
भए गरेको मानिनेछन् ।