४. विदेशीले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु

४. विदेशीले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु

(१) नेपाल ………… मा बसोबास गर्ने विदेशीहरुले पालनगर्नु पर्ने शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) विदेशीलाई भिसा वा पदयात्राको लागि सेवा उपलब्ध गराउने ऐजन्सीले पालन गर्नु पर्ने
शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।