५. जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न नहुने

५. जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न नहुने

(१) कसैले आफ्नो नाम, उमेर, राष्ट्रियता वा अन्यकुनै कुरा ढाँट्न, झुठ्ठा विवरण दिन वा जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न गराउन हुँदैन ।
(२) कसैले जाली राहदानी वा भिसा पेश गरी नेपाल ………… भित्र प्रवेश, उपस्थितिर नेपाल ………..बाट प्रस्थान गर्न हुँदैन ।
(३) विदेशी राज्यको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाटजारी गरिएको राहदानी र भिसा नभएको कुनै पनि विदेशीलाई कसैले नेपाल ……… भित्रप्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थान गराउन हुँदैन ।