१६. अन्य प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गर्न बाधा नपर्ने

१६. अन्य प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गर्न बाधा नपर्ने

यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले कुनैव्यक्ति माथि अन्य प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पुर्याएकाे मानिने छैन ।