२. परिभाषा

२. परिभाषा

२.  परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा ः

(क) “अस्पताल” भन्नाले खाँदवारी अस्पताल सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित खाँदवारी अस्पताल विकास समिति सम्झनु पर्छ ।