अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३

लालमोहर सदर मिति नेपाल राजपत्रमा 
२०१३।५।१६

प्रकाशित मिति
२०१३।५।२२

संशोधन गर्ने ऐन                                                                         लालमोहर मिति                प्रकाशन मिति
१. नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०१८                                              २०१८।७।३०                      २०१८।८।१
२. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२०      २०२०।११।१६                  २०२०।११।१६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल  संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                      २०६६।१०।७

२०१३ सालको ऐन नं. ५
……………
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नको निमित्त बनेको ऐन शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न अचल सम्पत्ति
अधिग्रहण गर्न उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यक परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलको
सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।