१०. दण्ड सजाय

१०. दण्ड सजाय

यस ऐनमा लेखिएको कुराहरु वा यस अन्तर्गत बनेका कुनै नियम उल्लंघन गर्ने वा
यस ऐनद्वारा वा यस ऐनले दिएको कुनै अधिकारको कानूनी प्रयोगमा बाधा पुय्याउने व्यक्तिलाई रु. १०००।– सम्म जरिवाना वा ६ महीना कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।