आ‍.व‍. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको

आ‍.व‍. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको

नेपाल कानून आयोग कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापित निकाय हो । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिन भित्र आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोछ । सोही प्रयोजनकोलागि यस आयोगवाट सम्पादित काम कारबाहीको विवरण समावेश गरी मिति २०७७/०५/०४ गते बिहीबारका दिन नेपाल कानून आयोगको तर्फबाट आयोगका अध्यक्ष श्री माधव पौडेलज्यूले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका माननीय मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेज्यू समक्ष  आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भयो ।