अनुसूची–३ ऊर्जामूलक उद्योग

अनुसूची–३ ऊर्जामूलक उद्योग

अनुसूची

(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)

ऊर्जामूलक उद्योग

 

  1. जलस्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल र इन्धन वा ग्यास, वायोमास वा अन्य स्रोतहरुबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन÷उपकरण निर्माण गर्ने उद्योग,
  2. विद्युत प्रसारण लाइन,
  3. विद्युत वितरण प्रणाली,
  4. बायो ग्यासमा आधारित ऊर्जा,
  5. चिनी उद्योगको सह-उत्पादनको रुपमा उत्पादन हुने विद्युतीय ऊर्जा,
  6. ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।