अनुसूची–७ सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग

अनुसूची–७ सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग

अनुसूची

(दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) सँग सम्बन्धित)

सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग

 

खण्ड (क)

सूचना प्रविधि उद्योग:

(१)   टेक्नोलोजी पार्क,

(२)   आई.टी. पार्क,

(३)   बायोटेक पार्क,

(४)   सफ्टवेयर विकास,

(५)   कम्प्यूटर तथा सोसँग सम्बन्धित सेवाहरु,

(६)   तथ्याङ्क प्रशोधन,

(७)   साइबर क्याफे,

(८)   डिजिटल म्यापिङ्ग,

(९)   बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग (बी.पी.ओ.), नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग (के.पी.ओ.)

(१०) डाटा सेण्टर, डाटा माइनिङ्ग, क्लाउड कम्प्यूटिङ्ग,

(११) डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफाइङ्ग एजेन्सी,

(१२) वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा, वेब होस्टिङ्ग, अनलाइन वर्गीकृत विज्ञापन सेवा।

 

खण्ड (ख)

सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग:

(१)   इण्टरनेट सर्भिस प्रोभार्इडर (आर्इ.एस.पी.),

(२)   टेलिफोन, मोवाइल फोन, मोबाइल स्याटलाइट फोन अपरेटर सेवा,

(३)   टेलिपोर्ट सेवा,

(४)   भू–उपग्रह (स्याटलाइट) स्थापना एवं सञ्चालन, भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना, भिस्याट सेवा,

(५)   ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधार, टेलिकम टावर, अप्टिकल नेटवर्क, स्याटलाइट नेटवर्क,

(६)   सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन म्यासेज, भिडियो कल, कन्फरेन्स।

 

खण्ड (ग)

प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग:

(१)   एफ.एम. रेडियो, डिजिटल रेडियो सेवा,

(२)   डिजिटल भू–सतही टेलिभिजन, स्याटलाइट टेलिभिजन, केबुल टेलिभिजन,

(३)   आइ.पी. टेलिभिजन, अनलाइन सेवा,

(४)   डिजिटल केबुल टेलिभिजन, नेटवर्क, डाइरेक्ट–टू–होम (डी.टी.एच.) स्याटलाइट सेवा, एम.एम.डि.एस नेटवर्क, डिजिटल टेलिभिजन (डी.टी.टिभी) नेटवर्क,

(५)   रेकर्डिङ्ग स्टुडियो, प्रसारण स्टुडियो,

(६)   छापा सञ्चार (प्रिण्ट मिडिया) उद्योग, श्रव्य-दृश्य (अडियो भिजुअल) सामग्री उत्पादन उद्योग, विज्ञापन निर्माण उद्योग,

(७)   चलचित्र वा वृत्तचित्र उत्पादन।