८. जिल्ला अदालतलाई रकम उपलब्ध गराउने

८. जिल्ला अदालतलाई रकम उपलब्ध गराउने

कसूर पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनको लागि सञ्चालक समितिले कोषबाट जिल्ला अदालतको नाममा रकम निकासा दिनेछ ।