२७. दोहोरो पर्ने गरी राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराइने:

२७. दोहोरो पर्ने गरी राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराइने:

(१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिसकेको पीडितलार्इ यस नियमावली बमोजिमको अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत उपलब्ध गराइने छैन ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितलाई नियम १२ को उपनियम (३) बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।