२८.  अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने

२८.  अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ।