अनुसूची-४ अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति रकम वितरणको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची-४ अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति रकम वितरणको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची-४

(नियम १२ को उपनियम (१) र  नियम २६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति रकम वितरणको अभिलेखको ढाँचा

पीडित राहत कोष सञ्चालक समिति/जिल्ला अदालत

……………….

पीडित राहत कोषबाट पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति रकम वितरणको अभिलेख

 

क्र.स. पीडितको विवरण मुद्दाको विवरण उपलब्ध गराइएको अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहतको विवरण नेपाल सरकार वा कोष सञ्चालक समितिबाट राहत उपलब्ध गराएकोमा सोको विवरण कसूरदारबाट असुल उपरको विवरण क्षतिपूर्तिको विवरण कैफियत

 

 

 

 

 

नाम, थर ठेगाना बाबु, आमा र बाजे बज्यै को नाम  थर मुद्दा परेको अदालत मुद्दा दर्ता नं. र नाम वादीको नाम, थर ठेगाना प्रतिवादीको नाम, थर ठेगाना अदालतको आदेश मिति उपलब्ध गराइएको रकम मिति निर्णय मिति र निर्णय गर्ने निकाय उपलब्ध गराइएको रकम मिति असुल उपर भएको रकम फैसला मिति क्षतिपूर्ति दिइएको रकम र मिति