वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७७/०३/०१

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ।