परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१.       संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको नाम “वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.      परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-

(क)      “ऐन” भन्नाले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ सम्झनु पर्छ ।

(ख)      “कार्यसूची” भन्नाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि नियम ५ बमोजिम स्वीकृत कार्यसूची सम्झनु पर्छ ।

(ग)       “वातावरण निरीक्षक” भन्नाले ऐनको दफा २१ बमोजिमको वातावरण निरीक्षक सम्झनु पर्छ।

(घ)       “वातावरणीय अध्ययन” भन्नाले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍‍कन सम्झनु     पर्छ ।

(ङ)    “सञ्‍चालक समिति” भन्नाले नियम ३५ बमोजिमको वातावरण संरक्षण कोष सञ्‍चालक समिति सम्झनु पर्छ ।