१२. आर्थिक पक्ष

१२. आर्थिक पक्ष

यस वाणिज्य नीति, २०७२ को कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । निजी क्षेत्रको लगानी वाणिज्य क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ । सरकारी संयन्त्रबाट कार्यान्वयन गरिनुपर्ने कार्यहरू सम्बन्धित निकायहरूका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू मार्फत कार्यान्वयन गर्नुका साथै सम्बन्धित विकास साझेदारहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ ।